Notice en take down procedure

Alle informatie op Ongezond.nl wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij de Ongezond.nl een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. Ongezond.nl streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Wij wijzen u erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen:

 

Contactgegevens

Naam (verplicht)

Adres

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Inbreukmakende informatie

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop uw verzoek ziet hieronder aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren.

Op welke pagina staat de inbreukmakende data?*

Motivering van uw verzoek

Naam van de rechthebbende*

Bewijsstukken

Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen.

Door op verzenden te drukken zendt u dit formulier naar Ongezond.nl en verzoekt u hierdoor Ongezond.nl de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij:

· Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.

· Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien Ongezond.nl uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Ongezond.nl enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.